Przejdź do treści

Regulamin

I. Postanowienie ogólne

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad organizacji i warunków uczestnictwa w warsztatach kulinarnych w studiu kulinarnym CookUp, których organizatorem jest Get Public Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z usług świadczonych przez organizatora.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży.
 4. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  • organizator lub spółka – Get Public Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-681) przy ulicy Hożej 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000338942, posługująca się numerem NIP: 522-293-22-44 oraz numerem REGON: 142047974, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 55.600,00 złotych;
  • usługa – warsztaty kulinarne organizowane w studiach kulinarnych CookUp;
  • uczestnik – konsument lub przedsiębiorca, który korzysta z usługi oferowanej przez organizatora;
  • umowa – umowa zawierana pomiędzy organizatorem a uczestnikiem, na mocy której uczestnik nabywa prawo do udziału w warsztatach kulinarnych;
  • osoba fizyczna zawierająca z organizatorem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
  • strona internetowa – serwis internetowy organizatora dostępny pod adresem: www.cookup.pl

II. Charakterystyka usługi

 1. Spółka organizuje warsztaty/zajęcia kulinarne dla osób dorosłych, jak również dla dzieci pod opieką osób dorosłych (warsztaty dedykowane dla dzieci). Za dzieci biorące udział w warsztatach odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
 2. Warsztaty odbywają się w studiu kulinarnym CookUp w Warszawie przy ul. Hożej 51.
 3. Warsztaty mają charakter praktycznej nauki. Organizator zapewnia uczestnikom przekazanie przez prowadzącego wiedzy dotyczącej przygotowywanych potraw i praktyczne przećwiczenie przygotowywania wybranych potraw. Organizator nie odpowiada za to, w jakim stopniu wiedza i umiejętności zostaną przyswojone przez uczestników.
 4. Warsztaty odbywają się w języku polskim, chyba że w opisie danych warsztatów umieszczonym na stronie internetowej znajduje się informacja, że warsztaty odbywają się w innym języku. Organizator informuje, że warsztaty mogą być prowadzone przez osoby, których ojczystym językiem nie jest język polski, ale równocześnie zapewnia, że osoby te będą posługiwać się językiem polskim na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku.
 5. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i określana przez organizatora.
 6. Temat, cena, data i godzina oraz przybliżony czas trwania warsztatów, jak również menu oraz prowadzący warsztaty określane są przez organizatora każdorazowo na stronie internetowej przy opisie danych warsztatów. Biorąc pod uwagę różny poziom umiejętności uczestników, organizator, po uzyskaniu zgody uczestników, zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia warsztatów, tak by uczestnicy mogli wykonać zaplanowane potrawy. Na prośbę uczestników, prowadzący może też skrócić warsztaty, bądź zmienić ich program.
 7. Warsztaty mogą być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób.

III. Nabycie usługi i sposób płatności

 1. Uczestnik kupując udział w warsztatach akceptuje szczegóły dotyczące warsztatów zaprezentowane na stronie internetowej.
 2. Zgłoszenie do udziału w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez uczestnika niniejszego regulaminu. Kupując miejsce/miejsca na warsztatach uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu.
 3. Uczestnik kupuje miejsce/miejsca na warsztatach przez wybranie tematu i daty warsztatów, wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie internetowej oraz wniesienie opłaty zgodnie ze wskazaną ceną danych warsztatów.
 4. Uczestnik ma możliwość zakupu vouchera podarunkowego, dostępnego na stronie internetowej w odpowiedniej zakładce. Po zakupie vouchera na podany przez kupującego adres e-mail wysyłany jest kod, który może ona/on przekazać dowolnej osobie. Wybór kwoty, która zostanie podarowana należy do kupującego. Termin ważności vouchera to 6 miesięcy od dnia zakupu.
 5. Posiadacz vouchera podarunkowego, żeby wziąć udział w warsztatach musi wybrać interesujące go warsztaty (jedne lub kilka), dodać je do koszyka a następnie wpisać posiadany kod w miejsce przeznaczone na kod rabatowy. Kwota do zapłaty zostanie pomniejszona o wartość posiadanego vouchera podarunkowego.
 6.  Za przekazanie vouchera wybranej przez siebie osobie oraz za przekazanie kodu uprawniającego do skorzystania z vouchera i poinformowania jej o warunkach uczestnictwa w warsztatach określonych w niniejszym regulaminie odpowiada kupujący voucher.
 7. W przypadku sprzedaży na odległość płatności odbywają się za pośrednictwem platformy www.tpay.pl, będącej własnością spółki Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-808) przy ulicy Św. Marcina 73/6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000412357, posiadającej numer NIP: 7773061579 oraz numer REGON: 300878437, o kapitale zakładowym w wysokości 4.798.500,00 złotych, który został wpłacony w całości.
 8. Uczestnik, który dokonał zakupu warsztatów jest informowany o przyjęciu zapisu na warsztaty informacją mailową przez organizatora oraz o przyjęciu płatności przez platformę www.tpay.pl.
 9. Organizator nie odpowiada za błędy uczestnika powstałe podczas dokonywania płatności wskutek niezastosowania się przez uczestnika do instrukcji dokonywania płatności za pośrednictwem platformy www.tpay.pl
 10. Cena warsztatów jest określana przez organizatora i podawana do wiadomości przy opisie danych warsztatów na stronie internetowej.
 11. Organizator ma prawo stosować rabaty od ceny podanej przy danych warsztatach.

Opłata wniesiona przez uczestnika oznacza wykupienie miejsca na wybranych warsztatach kulinarnych i obejmuje:

 • zajęcia grupowe z prowadzącym;
 • wszystkie artykuły spożywcze niezbędne do uczestnictwa w warsztatach;
 • korzystanie ze wszystkich sprzętów kuchennych niezbędnych do uczestnictwa w warsztatach;
 • wydrukowane przepisy potraw przygotowywanych podczas warsztatów;
 • udostępnienie fartucha kuchennego na czas zajęć;
 • wodę, kawę i herbatę do korzystania podczas warsztatów (ewentualnie inne napoje ujęte w opisie danych warsztatów).

IV. Odstąpienie od umowy, rezygnacja z warsztatów, odwołanie warsztatów

 1. Usługa ma charakter usługi gastronomicznej i rozrywkowej, a tym samym uczestnikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta.
 2. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika rezygnacji z udziału w warsztatach na 3 dni przed terminem warsztatów, organizator zwraca uczestnikowi uiszczoną przez niego opłatę w formie kodu rabatowego o wartości odpowiadającej cenie warsztatów, na które uczestnik był zapisany. Operację tą należy wykonać klikają w link znajdujący się w potwierdzeniu zamówienia. Kod rabatowy może zostać wykorzystany w ciągu 6 miesięcy od dnia jego otrzymania przez uczestnika lub dowolną inną osobę, której uczestnik przekaże kod rabatowy.
 3. W przypadku chęci otrzymania zwrotu opłaty za warsztaty na rachunek bankowy/kartę płatniczą, z której dokonywana była transakcja zakupu, rezygnację z uczestnictwa w warsztatach należy złożyć na 3 dni przed terminem warsztatów w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej: studio@cookup.pl. Opłata zwracana jest w ciągu 14 dni od dnia poinformowania organizatora o rezygnacji.
 4. W przypadku nieobecności uczestnika na warsztatach bez uprzedniego zgłoszenia rezygnacji lub w przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w warsztatach po terminie określonym w pkt 26, tj. na dwa dni przed terminem warsztatów, na jeden dzień przed terminem warsztatów lub w dniu warsztatów, organizator zwraca uczestnikowi całą uiszczoną przez niego opłatę w ciągu 14 dni od dnia poinformowania organizatora o rezygnacji lub od dnia następnego po odbyciu się warsztatów. W takim przypadku uczestnik jest jednak zobowiązany do zapłaty na rzecz organizatora kary umownej w wysokości odpowiadającej cenie wykupionych warsztatów.
  Zapłata kary umownej nastąpi w formie potrącenia z opłatą zwracaną uczestnikowi na podstawie zd. 1.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w każdej chwili, niezależnie od przyczyny. Odwołując dane warsztaty organizator może zaproponować uczestnikowi inny termin warsztatów o tej samej, bądź innej tematyce. W przypadku braku zgody uczestnika na zmianę, organizator dokonuje zwrotu uczestnikowi wniesionej przez niego opłaty w terminie 10 dni roboczych od dnia poinformowania go przez uczestnika o braku zgody na zmianę.
 6. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą e-mailową, na adres studio@cookup.pl, najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego regulaminu.
  V.
  Zasady uczestnictwa w warsztatach kulinarnych
 7. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas warsztatów podstawowych zasad higieny.
 8. Uczestnik zobowiązany jest poinformować organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadom, oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas warsztatów, w których bierze udział. Poinformowanie organizatora nie zwalnia uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.
 9. Organizator informuje, że do przygotowania potraw na warsztatach wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. orzechy, migdały, ryby itd.). Każdy uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę. W przypadku uczestniczenia w warsztatach, uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się z kucharzem prowadzącym warsztaty. Organizator zastrzega, że podawany w opisie warsztatów program (lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowania tych potraw. Tego typu informacje uczestnik może uzyskać kontaktując się z organizatorem pod adresem studio@cookup.pl.
 10. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są przygotowywane na warsztatach, o ile nie zmienia to charakteru warsztatów ani ich zakresu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach i administrowanych przez siebie mediach elektronicznych.
 13. Uczestnik nie może korzystać podczas warsztatów z własnych produktów spożywczych lub napojów, chyba że organizator wyrazi na to zgodę.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej każdorazowo przed dokonaniem zakupu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy uczestników, którzy wykupili warsztaty i zaakceptowali regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.
 3. Niniejszy regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień uczestnika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentowi określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, skarg lub zastrzeżeń dotyczących oferowanej usługi, uczestnicy mają możliwość skontaktowania się z organizatorem w następujący sposób:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: studio@cookup.pl;
  • telefonicznie pod numerem: 692 493 678.
 5. Reklamacje dotyczące oferowanej usługi składane są w formie pisemnej w sposób wskazany w pkt 40 lit. a). Złożone reklamacje podlegają indywidualnemu rozpoznaniu przez organizatora w ciągu 14 dni poprzez analizę zastrzeżeń zgłoszonych przez uczestnika, w odniesieniu do całokształtu okoliczności sprawy. W przypadku pozytywnego rozpoznania reklamacji, odpowiednie zastosowanie znajduje pkt. 26 niniejszego regulaminu.